Committee

Meet our committee:

Chair:

Dr. Sanping Jiang (Curtin)

Vice-Chairs:

Dr. Le Jian (Health Department, WA);
Dr. Fang Liu (UWA)
Dr. Wujun Ma (Murdoch)

Financial Officer:

Dr. Jianhong Xia (Curtin)

Secretary General:

Dr. Jianxin Li (UWA)

Directors:

Dr. Kaiming Bi (Curtin)
Dr. Rongchang Yang (Murdoch)
Dr. Shaofang Wang
Dr. Lihong Shi
Dr. Carol Chunfeng Wang (ECU)
Ms. Yibo Yang (Murdoch)
Mr. Ziyi Wang (UWA)